Home > Faculty > Professors > content
Professors

Lirong Guo

Author: Date:2023-05-08

 

 


Professor

TEL+86-431-85622010

E-mailguolr@jlu.edu.cn

 

Personal Profile

 

Research field

 

1.        The mechanism and rehabilitation for cardiovascular disease

2.        Physical rehabilitation prescription for cardiovascular diseases

3.        Dietary prescription for cardiovascular diseases


Honor


1.        Second Prize of “the Third Teaching Innovation Competition of Jilin University”

2.        “The micro-course micro-video competition of Jilin University” Excellence Award ( 2022 )

3.        Instructor for Excellent Undergraduate Thesis of Jilin University ( 2020 )

 

Recent Publications and Presentations

 

1.      Ruiting Zhu, Yirou Niu, Wei Zhou, Saikun Wang, Jing Mao, Yingze Guo, Yangyang Lei, Xuance Xiong, Yingzhi Li, Lirong Guo*. Effect of nanoparticles on gouty arthritis: a systematic review and meta-analysis.[J] BMC Musculoskeletal Disorders. 2023,24:124.

2.      Xihuihui, Zhouwei, Muhammad Sohaib, Niuyirou, Zhuruiting, Guoyingze, Wangsaikun, Maojing, Wangxing yu, Guolirong*. Flaxseed supplementation significantly reduces hemoglobin A1c in patients with type 2 diabetes mellitus a systematic review and meta-analysis. [J] Nutrition Research. 2022,110:23-32

3.      Xihuihui, Zhouwei, Niuyirou, Zhuruiting,Wangsaikun ,Guoyingze, Liuwenqing, Xiong xuance, Guolirong*. Effect of oat consumption on blood pressure: a systematic review and meta- analysis of randomized controlled trials. [J] Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2022 Nov 24;S2212-2672(22) 01196-0.

4.      Yirou Niu, Hongwei Cai, Wei Zhou, Haiyan Xu, Xiaodan Dong, Shuang Zhang, Jiaxin Lan, Lirong Guo*. Research trends in hypertension associated with obstructive sleep apnea: a bibliometric analysis. Sleep and Breathing.

5.      Yirou Niu, Xin Sui, Yayu He, Huihui Xi, Ruiting Zhu, Haiyan Xu, Yuewei Li,Zhuo Zhang, Lirong Guo*. Association between self-reported snoring and hypertension: a systematic review and meta-analysis. [J] Sleep Medicine. 2021,1389-9457:140-148.

6.      Huihui Xi, Yayu He, Yirou Niu, Xin Sui, Jun Zhang, Ruiting Zhu, Haiyan Xu, Shuang Zhang, Yang Li, Yuan Yuan, Lirong Guo*. Effect of combined aerobic and resistance exercise on blood pressure in postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. [J] Experimental Gerontology. 2021,155:111560.

7.      Yayu He, Jinshu LiuHongwei CaiJun Zhang, Jiang YiYirou NiuHuihui Xi,Xinyue Peng, Lirong Guo*. Effect of inorganic nitrate supplementation on blood pressure in older adults: A systematic review and meta-analysis. [J] Nitric Oxide 113–114 (2021) 13–22.

8.      Xiu Fei, Yu Ziqian, Yang Bingwu, Li Min, Xian Xinmiao, Meng Zhen, Guo Lirong,*, Wang Song* Aldosterone alleviates lipopolysaccharide-induced acute lung injury by regulating epithelial sodium channel through PI3K/Akt/SGK1 signaling pathway. Molecular and cellular probes. 2021,57:101709.

9.      Jinshu Liu, Dan Zhang, Yingze Guo, Hongwei Cai, Keyuan Liu, Yayu He, Yumo Liu, Lirong Guo.* The Effect of Lactobacillus Consumption on Human Blood Pressure: a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Complementary Therapies in Medicine. 2020,54:102547.

10.  Wang, S#; Liu, JS#; Cai, HW; Liu, KY; He, YY; Liu, SX; Guo, YZ; Guo, LR*.High salt diet elevates the mean arterial pressure of SLC14α1 gene depletion mice. LIFE SCIENCES. 2020,254:117751.

11.  Gao, Ruitong; Yu, Tianzhuo; Liu, Lu; Bi, Jiasi; Zhao, Huiying; Tao, Yujia; Li, Feng*, Guo, Lirong*.   Exercise intervention for post-treatment colorectal cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. Journal of cancer survivorship: research and practice.

12.   Ruitong Gao, Yujia Tao, Changli Zhou, Jinwei Li, Xige Wang, Lei Chen, Feng Li*, Lirong Guo* Exercise therapy in patients with constipation: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2019,54(2):169-177.

13.   Lirong Guo, Ankang Yin, Qi Zhang, Tiecheng Zhong, Stephen T. O’Rourke, Chengwen Sun*. Ang1-7 attenuates Ang II induced cardiac hypertrophy via a Sirt3 dependent mechanism. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2017, 312(5):H980-H991.